• Les voeux de Carl Gustav

  Le 25 décembre, le roi carl Gustav de Suède a présenté ses voeux au peuple.

  Kära svenskar, hemma och utomlands!
   
  Jag och min familj vill sända er alla en hälsning inför julen. Den är en stor högtid som ger oss möjlighet till samvaro med familj, släkt och vänner.  Det är vår förhoppning att ni får uppleva något av julens glädje. 

  Alla de som är ensamma ägnas en särskilt varm tanke.

  Jag tänker också på er som tjänstgör och arbetar utanför landets gränser, såsom med biståndsarbete, i FN-tjänst eller andra uppdrag för vårt land. Vi som kan samlas i gemenskap med våra nära tar det ofta för givet. 

  Hela vår familj har under det gångna året mött många människor på våra resor i Sverige och utomlands. Det är viktigt att se alla de goda krafter som finns omkring oss. Det finns många hjältar i vårt samhälle som i det tysta kämpar för andra människor utan att få uppmärksamhet eller ett tack. Ni skall känna att ni också omfattas av min och familjens varma julhälsning.

  Våra resor i utlandet bidrar till att Sverige uppmärksammas i andra länder. De statsbesök som Drottningen och jag årligen genomför är en viktig bekräftelse på de goda relationerna mellan vårt land och andra nationer. Grunden läggs bland annat till ett fördjupat handels- och kulturutbyte.

  Under året har vi tagit emot Estlands president i Sverige med anledning av Estlands självständighet för 20 år sedan. Jag har också avlagt statsbesök i Botswana och Polen. Dessa tre länder har goda relationer med Sverige och våra kontakter har fördjupats och utvecklats vid statsbesöken. Under vistelserna ser jag hur värdefulla förbindelser skapas.

  Ett naturligt samtalsämne under mötena med Estlands och Polens företrädare var hur vi skulle kunna förbättra situationen för Östersjön. Det är ett gemensamt ansvar att alla länder som gränsar till Östersjön värnar om miljön för kommande generationer.     

  Under året har jag också hälsat på vår svenska ISAF-styrka i Afghanistan. För mig var det ett viktigt besök som jag hade sett fram emot. Jag uppskattade att kunna ta del av de svenska soldaternas arbete på plats. Den svenska personalen där gör en värdefull insats för freden.

  Efter en sådan resa blir jag ännu mer övertygad om att vi inte får ge upp. Vi måste arbeta vidare för att problem och konflikter ska kunna lösas. Fred och försoning är starka krafter som kan vinna över hat och våld.

  Inte minst bland barn och ungdomar är det viktigt att vi vuxna ingjuter mod och en tro på framtiden. Vi vet att alltför många barn far illa i Sverige och i världen. Många saknar vuxna i sin närhet och har inte det stöd och den trygghet som alla barn har rätt till.

  För två år sedan berättade jag i mitt jultal om Drottningens och min gemensamma önskan. Vi ville skapa ett forum som uppmärksammar barn och ungdomars situation i världen så att FN:s barnkonvention efterlevs. Nyligen genomfördes det andra mötet av World Child and Youth Forum här på Slottet i Stockholm. Över 400 deltagare lyssnade på företrädare för olika barnrättsfrågor. Det var en viktig dag, hela Slottet fylldes med engagerade personer som talade om hur barns rättigheter kan stärkas i praktiken.

  Utan möten där vi har möjlighet att lyssna och samtala, kan det vara svårt att finna förståelse och respekt för olika ståndpunkter.

  World Child & Youth Forum var ett av alla de arrangemang som vi anordnar på Slottet varje år. Min ambition är att Stockholms slott ska vara levande och bidra till att berätta om vårt kulturarv och vårt lands historia. Vi anordnar kontinuerligt utställningar, seminarier, föredrag och visningar av Slottet. Det senaste året har vi haft nära en miljon besökare. De kungliga slotten i Sverige vill jag ska vara öppna så att alla har en möjlighet att ta del av vår gemensamma historia.

  I höstas besökte Drottningen och jag Paris för att inviga utställningen "Härskarkonst" på Slottet Compiègne. Utställningen har tidigare visats på Nationalmuseum i Stockholm och handlar bland annat om Karl XIV Johan. Han var den förste i ätten Bernadotte och kom till Sverige för 200 år sedan. Karl Johan tog initiativ till mycket i vårt svenska samhälle. Han såg till att kommunikationer, bankväsende samt sjukvård och skolgång utvecklades. 

  Vårt land har förändrats mycket de senaste 200 åren. Sverige är en liten nation.  För att bygga ett hållbart samhälle är det viktigt med samarbete över gränserna. Det är då vi når de stora målen.

  Ett bra exempel på det är det Nya Karolinska universitetssjukhus, vars uppbyggnad jag följer med stort intresse. Investeringen gör det möjligt för Sverige att bli tongivande inom området life science.
  Där skapas möjlighet för samverkan mellan universitet och högskolor i Stockholm.

  Svensk forskning och våra innovationer omnämns ofta i utlandet. Varje år i december riktas världens blickar mot oss. Då delas Nobelpriset ut för vetenskapliga och kulturella framgångar. Priset uppmärksammas mycket utomlands och är ett positivt bidrag till Sverigebilden.

  Nobelprisutdelningen bidrar till att visa upp Sverige som en nation som främjar utbildning och vetenskap. I år var det också särskilt glädjande att Tomas Tranströmer tilldelades Nobelpriset i litteratur. Tranströmer är en högt uppskattad poet både i Sverige och utomlands.

  Många människor runt om i världen finner inspiration och förståelse hos Tranströmer. Det är ett fint bevis på att vi människor är mer lika än olika varandra.  

  Med dessa ord vill jag avsluta med att tacka alla som har visat mig och min familj uppskattning under det gångna året. Allt det stöd vi har fått betyder mycket för oss. Vi ser fram emot ett nytt år och gläder oss särskilt med Kronprinsessparet som väntar sitt första barn.

  Jag vill, tillsammans med min familj, tillönska er alla en fortsatt God Jul och ett Gott Nytt År 2012!

   


  4 commentaires
 • Beatrix

  Le 25 décembre, la reine Beatrix des Pays Bas a présenté ses voeux au peuples.

  Kerstmis, het feest van licht in duisternis, roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Juist vandaag kan het verlangen hiernaar ons helpen gevoelens van onvrede en onbehagen te overwinnen en ons in te zetten voor een leven in harmonie met de medemens en de natuur. 

  Velen in onze wereld leven in spanning en onzekerheid over het bestaan. Onrust en bezorgdheid om de dag van morgen overheersen ook in Europa en in óns land. Zorg is er niet alleen om individuele welvaart maar ook om het welzijn van allen en het beheer van de aarde. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek.

  Geen land kan er wél bij varen als mensen alleen zijn gericht op eigen gewin. Bij het bepalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen. Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie. Aan de nood van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen mag niet worden voorbijgegaan.  Allen moeten kunnen méé-delen in welvaart zodat het menselijk welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang. Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen. Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed en onderkennen van de immateriële waarden die zin geven aan beschaving. Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel; niemand mag daarvoor de ogen sluiten. Met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen. Daarmee mag niet angst de drijfveer worden maar een nieuw gevoel van universele verantwoordelijkheid.

  In het Handvest voor de Aarde wordt dit uitgangspunt zo verwoord: "De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons aller zorg. Bescherming van de vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht." "Duurzaamheid" wordt dat vandaag genoemd. Dit vraagt niet alleen nieuwe eisen en regels voor houdbaarheid maar ook het bewust omgaan met al wat de natuur ons geeft. De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken.

  Bemoedigend zijn de vele initiatieven om goede voornemens in praktijk te brengen. Zuinig gebruik van energie en water ligt binnen ieders bereik. Kritisch en bewust kopen blijkt het hele aanbod van goederen en diensten te kunnen beïnvloeden. Ondernemers richten zich meer en meer op verantwoorde productie en houden rekening met de gevolgen voor het klimaat. Veel mensen spannen zich in voor natuurbehoud en leren kinderen oog te krijgen voor de onvervangbare schatten van de aarde. Ook voor de verbondenheid tussen landbouw en leefomgeving zetten velen zich enthousiast in. Op al die mogelijkheden kunnen wij elkaar aanspreken. Oude en nieuwe media informeren ons en roepen op om verantwoordelijkheid te nemen, elk op eigen niveau. Wat begint in het klein kan uitgroeien tot een nieuwe cultuur van zorg om de toekomst. Wie de wereld wil veranderen, moet nu eenmaal beginnen bij zichzelf.

  Al die hoopgevende aanzetten tot verandering vanuit de maatschappij krijgen in het nieuws minder aandacht dan de zorgen om geld en goed. Een diffuus gevoel van onbehagen kenmerkt de vertrouwenscrisis van deze tijd. In het dagelijks werk wordt dikwijls een tekort aan visie en idealen ervaren. Gebrek aan ruimte voor individuele verantwoordelijkheid ontmoedigt eigen inzet. Gevoelens van onmacht roepen boosheid op en afkeer van retoriek en regels. Maar vechten noch vluchten biedt uitzicht op hervorming van structuren en levensstijl. De uitdaging blijft zelf iets te dóen, samen met anderen en in betrokkenheid op de gemeenschap. Overal nemen mensen nu reeds eigen initiatieven tot een meer bewuste manier van leven. Dat biedt hoop op een nieuw toekomstperspectief.  Het zijn juist de jongeren die ons vandaag daartoe aansporen. Met kracht van overtuiging, moed en zelfvertrouwen zoeken zij medestanders en inspireren zij hun omgeving met een positief elan.

  Mahatma Gandhi zei eens: "De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte". Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving. Verbondenheid met de naaste en met de wereld om ons heen heeft Jezus ons zelf voorgeleefd. Met de boodschap van vrede en welbehagen kan Kerstmis ons uittillen boven de angst en onzekerheid van deze tijd. Laten wij zeggen wat wij hopen en doen wat wij kunnen.

  Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe.

   


  votre commentaire
 • Joeyux Noël de Juan Carlos

  Le 24 décembre, le roi Juan Carlos d'Espagne a présenté ses voeux à ses sujets.

   

  Ver vídeo

  Buenas noches. En Nochebuena, como cada año, me dirijo a todos vosotros para transmitiros mis mejores deseos de paz y felicidad.

  Al término de este año difícil y complicado para todos, quiero hablaros con sinceridad y realismo, sin rehuir los problemas que nos aquejan como sociedad.

  Quiero hacerlo con la confianza y el optimismo que me inspiran las virtudes del pueblo español, al que quiero con todo mi corazón y al que a lo largo de estos treinta y seis años de reinado he aprendido a conocer a fondo y a admirar con orgullo.

  Llevamos varios años sumidos en una severa crisis económica y financiera cuyas causas complejas no son siempre fáciles de entender, pero cuyos efectos negativos son para todos evidentes. Para muchos, tristemente demasiado evidentes por su dureza.

  Es una crisis que está llamada seguramente a modificar hábitos y comportamientos económicos y sociales.

  Si España ha alcanzado en los últimos decenios las más altas cotas de progreso y bienestar de su historia, ahora hemos de saber reconocer con humildad cuáles han sido los comportamientos en los que, como individuos y como grupo, hayamos podido equivocarnos.

  Sólo a partir de este reconocimiento, y con los mejores valores de nuestra sociedad por delante, podremos comenzar a superar esta crisis.

  Será necesario para ello un planteamiento global, un enfoque de conjunto cuyas líneas maestras y medidas concretas corresponde diseñar, desarrollar y aplicar a los responsables políticos y a los agentes económicos y sociales.

  En este ámbito a mí me corresponde, como Jefe del Estado, animar a esas instancias a trabajar sumando voluntades, no restándolas; acercando posiciones, no distanciándolas; buscando avenencias, no rechazándolas. Animarles a trabajar con diálogo y altura de miras, con rigor y convicción.

  Sé, sabemos todos, que el camino de la recuperación no será corto ni tampoco fácil, que exigirá sacrificios.

  Por eso resulta tan importante que la sociedad en su conjunto asuma la trascendencia del momento y sepa responder a los desafíos de una situación tan difícil como la que vivimos con el necesario realismo, pero también con mucha generosidad, con mucha solidaridad hacia quienes por sus circunstancias económicas o familiares son más vulnerables.

  Vivimos una crisis de naturaleza global que ha puesto de manifiesto la dificultad de que cada país pueda afrontarla aisladamente. Las soluciones exigen establecer de forma coordinada medidas efectivas.

  En ese empeño se encuentra la Unión Europea y en él Europa encontrará a España en la vanguardia, como actor destacado que desea seguir jugando un papel relevante. La vocación europeísta de España se hunde en las raíces de la historia de nuestro continente, y nuestro compromiso es tan fuerte e intenso con su futuro como lo es hoy con su presente.

  Una vocación europeísta que gana valor y peso con la solidez de los lazos que nos unen con las naciones iberoamericanas y con nuestros vecinos de la orilla sur del Mediterráneo.

  La crisis es internacional pero también tiene perfiles nacionales propios. El más doloroso de todos es, desde luego, la elevada tasa de desempleo que sufrimos, moralmente inasumible para un país vertebrado, moderno y solidario como el nuestro.

  Es cierto que, en una coyuntura como la que vivimos, los temas que requieren una solución prioritaria se agolpan ante nuestra puerta, pero si tuviéramos que destacar la máxima prioridad creo que ninguno dudaríamos en señalar la lucha contra el desempleo como objetivo último y cierto.

  Ciudadanos, instituciones y administraciones públicas debemos volcar nuestros mejores esfuerzos y energías en apoyo de los desempleados y de sus familias.

  Con una cifra de parados inaceptable, y que lo es todavía más entre los jóvenes que buscan su primer empleo, quiero rendir un hondo homenaje de agradecimiento y admiración a las familias, cuya generosidad y entrega está siendo clave para que nuestro país mantenga los actuales niveles de estabilidad social. Todas las medidas que se adopten deben tener como objetivo final la recuperación del empleo, pues esta es la principal palanca que puede dar a cada individuo un horizonte de dignidad y estabilidad, y al conjunto de la sociedad una expectativa de prosperidad.

  Estabilidad y prosperidad, en el marco de nuestra Constitución, es lo que esta gran nación española ha sabido construir en paz y libertad a lo largo de las últimas décadas, junto con un Estado de Bienestar necesario para mantener la indispensable cohesión social que la justicia distributiva reclama.

  Estos son también nuestros desafíos de hoy. Las herramientas para enfrentarlos con éxito son los valores que han hecho siempre grandes a los pueblos: educación, trabajo, esfuerzo, iniciativa, compromiso, solidaridad, entre otros.

  Son los que necesitamos potenciar, tanto colectiva como individualmente, más que nunca en la coyuntura actual.

  Junto a la crisis económica, me preocupa también enormemente la desconfianza que parece estar extendiéndose en algunos sectores de la opinión pública respecto a la credibilidad y prestigio de algunas de nuestras instituciones. Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar.

  Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.

  No debemos, sin embargo, generalizar los comportamientos individuales, so pena de cometer una gran injusticia con la inmensa mayoría de servidores públicos, y también de empresarios o trabajadores del sector privado, que desarrollan su labor de forma ejemplar y honesta.

  De lo contrario, se podría causar un grave daño a instituciones y organizaciones que son necesarias para la vertebración de nuestra sociedad.

  La unidad de las fuerzas democráticas y la firmeza de los españoles en la defensa de nuestro Estado de Derecho frente al terrorismo, han demostrado que los proyectos totalitarios no tienen cabida en la España democrática.

  Frente a la intolerable pretensión de los terroristas de tratar de conseguir objetivos políticos mediante el uso de la violencia, la amenaza, la intimidación o la extorsión, la sociedad vasca y el conjunto de la sociedad española han defendido su libertad y sus instituciones desde la legalidad, con el sacrificio y la eficacia de las Fuerzas de Seguridad, la permanente y decidida acción de la justicia y la generosa cooperación internacional.

  Ahora es ya tiempo de que los terroristas entreguen sus armas asesinas y desaparezcan para siempre de nuestras vidas.

  Esta noche es un momento especial para dedicar un recuerdo emocionado a quienes más han sufrido esta tremenda injusticia, las víctimas del terrorismo.

  Nuestra sociedad tiene contraída una permanente deuda de gratitud con el sacrificio y el dolor de todas las personas que perdieron la vida, quedaron mutiladas, fueron extorsionadas o se vieron obligadas a abandonar su tierra. Al evocar su memoria, queremos poner de manifiesto su dignidad y compartir su sufrimiento y el de sus familias, que siempre contarán con nuestro apoyo, solidaridad y afecto.

  Este es nuestro firme compromiso, para recordar que su sacrificio no ha sido en vano. Es el compromiso de una sociedad libre que no se deja amedrentar, que exige justicia y reparación para quienes fueron víctimas de la violencia por no querer someterse a la dictadura del terror.

  Hace cinco semanas los españoles, como dueños de su destino y en el ejercicio de sus derechos soberanos, han elegido a sus representantes a nivel nacional en unas elecciones generales que han dado como resultado la alternancia política.

  En este nuevo escenario que se abre, la Corona, en tanto que símbolo de la unidad y permanencia del Estado, seguirá haciendo todos los esfuerzos necesarios en favor de una convivencia integradora.

  Los actuales son tiempos de gran exigencia. Nos esperan muchas dificultades pero también nos respaldan sólidos valores que nos hacen sentirnos orgullosos de ser españoles, y un pasado reciente de superación que nos sirve de estímulo.

  Como os dije la Navidad pasada, “no hemos llegado hasta aquí para dejarnos vencer por las dificultades, para renunciar a nuestras ambiciones de construir un país cada vez mejor”.

  Hemos demostrado con creces que, cuando estamos unidos y seguros de lo que queremos, sabemos dar respuesta a los retos más complejos. Los que tenemos ante nosotros lo son, pero no tengo duda de que los españoles sabremos estar a la altura de los tiempos y para ello siempre contaréis con el mayor y mejor hacer de la Corona.

  Son muchos los mensajes que quisiera hacer llegar a todos y a cada uno de los sectores y colectividades que integran nuestra sociedad. Sabed que todos estáis en mi corazón y en mi pensamiento.

  En esta noche, quiero dar las gracias especialmente a tantos españoles que en los últimos meses se han interesado por mi salud, felizmente recuperada.

  En este tiempo, he podido apreciar, aún más si cabe, el rigor y el acierto con que mi hijo, el Príncipe de Asturias, me acompaña como Heredero de la Corona en el servicio a los españoles y a España, a su democracia, a su Estado de Derecho, a sus libertades, a su unidad y su diversidad, y a la defensa de sus intereses en todo el mundo.

  Os reitero mis mejores deseos en esta Navidad y para el año que pronto comienza.

  Estemos unidos. España lo merece y lo necesita. Buenas noches.

   


  4 commentaires
 • Les voeux d'Elizabeth

  La reine Elizabeth a enregistré ses voeux au Commonwealth le 9 décembre.

  Last week, on the 8th of March, we marked the hundredth anniversary of the first International Women’s Day. The idea of having a women’s day was first proposed against the backdrop of the rapid industrialisation of the early twentieth century. From small beginnings, this idea has grown to become a widely recognised way of celebrating women around the world. While some people use this day to acknowledge the love, admiration and respect for women, others use it to remember the great social and political strides made both by and for women in the last hundred years. There is no right or wrong approach.

  In the Commonwealth, every year, 26 million girls are born; and this equates to one new baby girl arriving almost every second of every day. In the time it takes to hold the Commonwealth Observance Service at Westminster Abbey, nearly four thousand girls will have been born in Commonwealth lands. And every one of these births marks the start of a new life, a journey which begins with the hopes of parents, families and communities, and which is continued through the aspirations of those girls themselves.

  This year, the Commonwealth celebrates the important role that women already play in every walk of life and in every Commonwealth country – from the richest to the poorest areas, across continents and oceans, from villages to places of international debate, in every culture and faith – recognising that women are ‘agents of change’ in so many ways: as mothers and sisters, teachers and doctors, artists and craftspeople, smallholders and entrepreneurs, and as leaders of our societies, unleashing the potential of those around them.

  And also this year, the Commonwealth reflects on what more could be achieved if women were able to play an even larger role. For example, I am encouraged that last year the Commonwealth launched a global effort to train and support half a million more midwives worldwide.

  In all this work the commendable goal is to create a greater opportunity for women as children and adults to pursue their hopes and dreams, to attain their goals, and to make best use of their talents and knowledge.

  This year, and on Commonwealth Day especially, as governments continue to search for new ways to tackle these important challenges, let us all give a thought to the practical ways in which we, as individuals or as groups, can provide support to girls and women – so that everyone can have a chance of a fuller and more rewarding life, wherever they happen to be born.

   


  1 commentaire
 • les voeux d'Albert de Belgique

  Le 24 décembre au soir, le roi des belges a présenté ses voeux à son peuple.

  Vidéo

  Je voudrais d'abord dire aux familles des victimes du drame de Liège et aux personnes blessées toute la compassion émue de l'ensemble du pays à leur égard. Je remercie de tout cœur les différents services qui sont intervenus rapidement pour venir en aide.

  Mesdames et Messieurs,

  Lors de notre Fête Nationale, je vous avais fait part de ma grande préoccupation due à la longueur de la crise politique, et j'avais mis en garde quant aux conséquences négatives de cette crise.

  Aujourd'hui, je puis enfin me réjouir vivement avec vous des accords réalisés et de la formation d'un nouveau Gouvernement fédéral de plein exercice. Cela prouve que notre pays demeure capable de réaliser des compromis qui rassemblent, tant sur le plan communautaire qu'en matière économique et sociale.

  Bien sûr, cela ne signifie pas que tout soit résolu pour autant. Plusieurs défis nous attendent.

  Tout d'abord, il va falloir traduire en textes de loi les réformes institutionnelles profondes qui ont été décidées. Elles donneront aux entités fédérées davantage de compétences, une plus grande autonomie fiscale, et une responsabilisation accrue. Cette transformation doit se réaliser sans nostalgie et avec la ferme volonté de voir ce nouveau projet pour notre pays réussir pleinement.

  En même temps, le Gouvernement devra faire face à des défis économiques et sociaux énormes. Là aussi des décisions rigoureuses ont été prises afin de préserver à terme le bien-être de la population. Chacun devra cependant contribuer, en fonction de ses capacités, aux sacrifices nécessaires pour rétablir au plus vite les finances publiques de notre pays.

  Mais suffit-il de mettre en œuvre des réformes institutionnelles et économiques pour faire progresser notre pays de façon décisive ?

  C'est essentiel mais pas suffisant. Il importe que ces réformes s'accompagnent d'une évolution profonde de nos mentalités.

  À ce sujet, je pense d'abord à une meilleure compréhension entre les citoyens de nos différentes Communautés et Régions. Il serait quand même incompréhensible, à une période où  il est tant question de globalisation, d'ouverture à d'autres cultures sur le plan international, que l'entente entre voisins immédiats, au sein d'un même pays, soit déficiente.

  Veillons donc à mieux comprendre la culture, la mentalité des uns et des autres. Nous percevrons alors les complémentarités qui existent entre nos diverses Communautés et Régions. Nous réaliserons combien ces complémentarités sont une richesse qui favorise la tolérance et la créativité. Encourageons des projets qui mobilisent les citoyens à mieux se connaître. Rejetons fermement les caricatures simplistes et injustes de l'autre, qui attisent les préjugés et les antagonismes stériles et sèment la division.

  Je suis convaincu que si nous avançons sur cette voie, de nouvelles formes de collaboration se développeront entre nos entités fédérées, devenues plus autonomes.  C'est ce qui s'est passé jadis dans le monde universitaire.

  Veillons enfin, dans la période économique la plus difficile depuis la Seconde Guerre mondiale, à préserver au mieux la tradition de dialogue entre partenaires sociaux, qui est un des grands acquis de notre pays. Le souci de la cohésion sociale doit être une préoccupation constante pour tous.

  Maintenant que nous avons retrouvé notre capacité à résoudre nos difficultés intérieures, nous sommes à nouveau crédibles sur le plan international pour rependre notre rôle de pionnier dans la construction européenne. Dans de nombreux domaines, seule une Europe cohérente est en mesure de répondre aux grands défis que nous connaissons actuellement. Nous pouvons y contribuer efficacement.

  Avant de conclure, je voudrais rendre un hommage spécial à deux groupes de citoyens.

  En cette année du bénévolat, je tiens à féliciter chaleureusement tous les bénévoles de notre pays, et ils sont nombreux. Pas moins de un million de compatriotes travaillent avec générosité et compétence au service des autres. Ils méritent toute notre reconnaissance et notre admiration.

  Enfin, j'aimerais m'adresser à nouveau à nos militaires qui passeront ces fêtes de Noël et Nouvel-An loin de leur famille, en Afghanistan, au Liban, ou en Afrique. Ils œuvrent pour un monde meilleur. Qu'ils en soient vivement remerciés, tout comme ceux qui ont opéré récemment dans le ciel de Libye ou au large de ses côtes.

  C'est dans cet esprit de recherche de paix, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays, que la Reine et moi et toute notre famille vous souhaitons de chaleureuses fêtes de Noël et une heureuse nouvelle année.

  In diesem Sinn der Friedensbestrebung, wünschen die Königin, ich selbst und unsere ganze Familie Ihnen frohe Weihnachten  und ein glückliches neues Jahr.

   


  votre commentaire
 • Joyeux Noël du Grand Duc

  Le 24 décembre, le Grand Duc Henri a rpésneté ses voeux à la nation.

  Chers concitoyens,

  C’est une bonne tradition qui veut que, la veille de Noël, on prenne le temps de jeter un regard rétrospectif sur les douze mois qui viennent de s’écouler. Quels sont les événements que nous avons vécus?  Qu’en avons-nous retenu de positif?  Que voulons-nous changer éventuellement l’année prochaine?

  Rarement une année aura été autant caractérisée par quelques événements exceptionnels qui ont marqué l’actualité de leur empreinte.  Je pense en premier lieu à l’inquiétante crise de la dette au sein de la zone euro, qui a également des répercussions sur le Luxembourg.  Je suis convaincu que notre pays fait tout pour surmonter la crise – et en conjuguant nos efforts, nous y arriverons certainement.  Je pense également aux changements politiques historiques dans le monde arabe, à la terrible famine en Afrique de l’Est et au terrifiant tremblement de terre au Japon.

  Lorsque, le 11 mars, la terre a tremblé au Japon et qu’un tsunami a inondé les régions côtières, le monde a retenu son souffle.  Or, cet événement n’allait pas se limiter à une tragique catastrophe naturelle.  En effet, la centrale nucléaire de Fukushima, devenue incontrôlable, a contaminé une région entière.  Des centaines de milliers de personnes ont perdu leur foyer. En cette veille de Noël, nos pensées vont au peuple japonais ainsi qu’à toutes les autres victimes de catastrophes et de guerres.  Bien sûr, nous pensons également aux familles qui, chez nous, étaient ou sont dans la détresse ou le besoin.

  Comme je viens de le dire, la catastrophe nucléaire japonaise a sensibilisé beaucoup de gens dans le monde entier.  Dans un grand nombre de pays, on s’interroge à nouveau avec insistance sur la sécurité des réacteurs nucléaires, l’approvisionnement en énergie de demain et la protection de la nature.  Il est impossible de ne pas entendre les voix qui s’élèvent en faveur d’une politique énergétique nouvelle, plus écologique.

  Tant dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement que dans celui de l’approvisionnement en énergie et du comportement des consommateurs, nous devons être conscients des conséquences de nos propres actes.  Dans ce contexte, consommer de manière responsable est une condition impérative.  Nous savons aujourd’hui que statistiquement, une seule terre ne suffirait pas si sept milliards d’humains adoptaient notre mode de vie.  Nous sommes là confrontés à un sérieux problème de ressources et d’émissions.   Par conséquent, nous devons réfléchir à un certain nombre de questions: comment et dans quelle mesure pouvons-nous maintenir notre prospérité sans vivre aux dépens d’autrui?  Comment pouvons-nous freiner notre faim énergétique?  Personne ne peut se soustraire à sa responsabilité en disant: "Cela ne me regarde pas"!  Et nous avons une responsabilité d’autant plus grande que nous vivons dans un pays, où, même en des temps plus difficiles, beaucoup de gens connaissent heureusement une certaine aisance, responsabilité qui, dépassant de loin les frontières de notre territoire, concerne également notre politique de développement.  Tout cela souligne la nécessité de mesures profondes et d’un réel changement de conscience pour garantir la protection de l’environnement et de la nature sans pour autant verser dans l’idéologie.

  Pour cette raison, je lance un appel à la société et à tout un chacun: n’hésitons pas à nous fixer des objectifs ambitieux quand il s’agit de préserver la création!  Faites bouger les choses et les gens pour qu’ils œuvrent ensemble pour la construction d’un Luxembourg écologiquement responsable et solidaire, en n’oubliant pas que les gens et les familles moins aisés devront eux aussi être en mesure de se payer l’eau et l’énergie dont ils auront besoin demain.

  Dans ce contexte, je tiens à saluer expressément toutes les mesures publiques et privées prises ces dernières années pour préserver l’environnement, protéger la nature et promouvoir les énergies alternatives.  En plus, je tiens à féliciter chacun qui apporte sa contribution en réduisant sa consommation d’énergie et d’autres ressources non renouvelables.

  Mes visites de réserves naturelles, mes entretiens avec des producteurs d’électricité verte et mes promenades ne cessent de me rappeler tant la fragilité de la nature que l’important potentiel qu’elle renferme.  Mes parents et grands-parents m’ont fait découvrir la joie que procure l’expérience de la nature, joie que la Grande-Duchesse et moi-même avons, à l’instar de nombreux parents, transmis également à nos enfants.  À mon avis, il est extrêmement important que les jeunes générations comprennent dès leur plus jeune âge l’importance de pouvoir grandir dans un environnement sain.  Peu à peu, ils comprendront également que la protection de la nature et de l’environnement est liée aux questions du développement durable et de la paix, de la pauvreté et de la richesse, des droits de l’homme et des conditions de travail dans les pays producteurs des ressources que nous consommons.

  Chers concitoyens,

  Dans son ouvrage le plus récent, le diplomate et politologue français Stéphane Hessel, que par ailleurs j’ai eu l’occasion de rencontrer, plaide pour un "développement soutenable".  Il prend l’exemple du bon jardinier qui exploite les fruits de la terre d’une manière intelligente, afin que les plantes puissent se développer et se renouveler.  "Un des défis les plus importants, c’est la Terre", écrit Hessel.  La protection de la nature et de la terre ne s’arrête pas à nos frontières, elle nous concerne tous, nous qui vivons ou travaillons au Luxembourg.  Je vous encourage donc à vous investir dans ce domaine, ici au Grand-Duché tout comme dans vos pays d’origine.

  Chers concitoyens,

  Nous pouvons nous estimer heureux de vivre dans un pays qui, en de nombreux endroits, reste marqué par la beauté de ses paysages.  Ce n’est pas un hasard si, pendant une brève période de son histoire, notre pays faisait partie du département des Forêts.  En cette fin de l’Année internationale des forêts, nous devrions être conscients de ce que c’est que de vivre dans un pays riche en forêts et en ruisseaux, disposant de parcs naturels, bénéficiant d’un climat modéré et offrant une bonne qualité de l’air et de l’eau.  C’est là un patrimoine extrêmement précieux qu’il faut préserver, pour nous-mêmes comme pour la société et tous ceux qui viendront après nous.  Pour cette raison, faisons de la protection de la nature et de l’environnement une priorité personnelle.

  Chers concitoyens,

  En cette veille de Noël, je vous souhaite à vous tous, avec la Grande-Duchesse, mon père, le Grand-Duc Jean, et nos enfants, une bonne fête de Noël et une heureuse année 2012.

   


  votre commentaire
 • Voeux de l'infante Elena

  L'infante Elena a choisi de mettre ses enfants en avant.

  Voeux de l'infante Elena


  1 commentaire
 • Voeux du roi et de la reine d'Espagne

  Cette année, leurs majestés ont choisi une très jolie photo religieuse pour adresser leurs voeux.

  Voeux du roi et de la reine d'Espagne


  10 commentaires
 • Voeux de l'infante Elena

  Voici la carte de voeux de l'infante Cristina et de sa famille. Je pense que cette carte a été faite avant l'affaire...

  Voeux de l'infante Cristina


  19 commentaires
 • Joyeux Noël et Bonne Année

  Voici la carte envoyée par les princes des Asturies pour Noël 2011!

  Joyeux Noël et Bonne Année de felipe et Letizia


  12 commentaires


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique